Sukces jak się patrzy.
pl en

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dokłada starań, aby zapew-nić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz gwarantuje, że ich przetwarzanie odby-wa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489569, NIP: 779-232-38-33, REGON: 300684897 (dalej: „My”).

Z kim możesz się kontaktować w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobo-wych?

W tym celu, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Aleksandrę Zwolińską-Mańczak, z którym można skontaktować się drogą mailową: iod@goldensubmarine.com lub pocztą tradycyjną (na adres powyżej).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w poniższych celach:

 • 1) nawiązania współpracy, zawarcia i realizacji umowy co uzasadnia pobieranie i dalsze prze-twarzanie Twoich danych osobowych (oraz Twoich współpracowników), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 2) prowadzenia strony internetowej i bloga, w tym korzystania z plików cookies i wysyłki biu-letynu na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • 3) realizacji działań marketingowych co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • 4) wypełniania obowiązków rachunkowych i wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • 5) windykacji należności co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzyma-niu płynności finansowej i dochodzeniu roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • 6) zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, któ-rych ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • 7) obrony interesów i ewentualnym dochodzeniu roszczeń w związku z zawartą umową oraz w celu identyfikacji osób reprezentujących Klienta i osób wyznaczonych do kontaktu w ra-mach wykonywania umowy co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-filowaniu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminów na zgłoszenie rosz-czeń związanych z przetwarzaniem danych w celach wymienionych powyżej i/lub do upływu terminów wynikających z przepisów prawa.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?

Zakres danych przetwarzanych obejmuje w szczególności takie dane jak: imię, nazwisko, na-zwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, dane kontaktowe takie jak adres e-mail i numer telefonu. Podanie danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne, jednak odmowa ich poda-nia może skutkować brakiem możliwości np. zawarcia i realizacji umowy o współpracy.

Z jakiego źródła pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (m.in. podczas rozmowy telefonicznej, za pośred-nictwem wiadomości e-mail, ustnie) lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strony interne-towe, rejestry i ewidencje).

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

 • 1) naszym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu księgowości i rachunkowości;
 • 2) innym administratorom danych, świadczącym na naszą rzecz usługi prawne w zakresie, w jakim są oni administratorami danych, a także podmiotom obsługującym płatności, bankom, ubezpieczycielom, organom podatkowym;
 • 3) organom władzy publicznej – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mo-żemy jednak zlecać wykonanie określonych usług podwykonawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. w zakresie korzystania z usług IT. W takim przy-padku Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Eu-ropejską.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przy-sługuje Tobie prawo:

 • 1) do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • 2) do żądania usunięcia danych osobowych;
 • 3) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4) wniesienia sprzeciwu;
 • 5) wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania przez Ciebie, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).