Sukces jak się patrzy.
pl en

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz gwarantuje, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489569, NIP: 779-232-38-33, REGON: 300684897 (dalej: „My”).

Z kim możesz się kontaktować w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych?

W tym celu, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Aleksandrę Zwolińską-Mańczak, z którym można skontaktować się drogą mailową: iod@goldensubmarine.com lub pocztą tradycyjną (na adres powyżej).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w poniższych celach:

 • 1) nawiązania współpracy, zawarcia i realizacji umowy co uzasadnia pobieranie i dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych (oraz Twoich współpracowników), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 2) prowadzenia strony internetowej i bloga, w tym korzystania z plików cookies i wysyłki biuletynu na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • 3) realizacji działań marketingowych co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • 4) wypełniania obowiązków rachunkowych i wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • 5) windykacji należności co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu płynności finansowej i dochodzeniu roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • 6) zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • 7) obrony interesów i ewentualnym dochodzeniu roszczeń w związku z zawartą umową oraz w celu identyfikacji osób reprezentujących Klienta i osób wyznaczonych do kontaktu w ramach wykonywania umowy co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminów na zgłoszenie roszczeń związanych z przetwarzaniem danych w celach wymienionych powyżej i/lub do upływu terminów wynikających z przepisów prawa.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?

Zakres danych przetwarzanych obejmuje w szczególności takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, dane kontaktowe takie jak adres e-mail i numer telefonu. Podanie danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości np. zawarcia i realizacji umowy o współpracy.

Z jakiego źródła pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (m.in. podczas rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail, ustnie) lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strony internetowe, rejestry i ewidencje).

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

 • 1) naszym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu księgowości i rachunkowości;
 • 2) innym administratorom danych, świadczącym na naszą rzecz usługi prawne w zakresie, w jakim są oni administratorami danych, a także podmiotom obsługującym płatności, bankom, ubezpieczycielom, organom podatkowym;
 • 3) organom władzy publicznej – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecać wykonanie określonych usług podwykonawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. w zakresie korzystania z usług IT. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługuje Tobie prawo:

 • 1) do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • 2) do żądania usunięcia danych osobowych;
 • 3) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4) wniesienia sprzeciwu;
 • 5) wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania przez Ciebie, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).